Disclaimer | Te Mooi Om Waar Te Zijn

Disclaimer

Disclaimer

De website “temooiomwaartezijn” is een initiatief van de federale overheidsadministratie, met name de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FSMA.

Het gebruik van deze website is aan bepaalde algemene voorwaarden gebonden, die hieronder worden beschreven. Door het louter gebruikmaken van de website aanvaardt u deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website

De onderhavige website heeft tot doel het informeren van de internauten over online fraude en geeft raad om die te vermijden.

De informatie op de website of op de websites waarnaar wordt verwezen, is van algemene aard en niet-exhaustief. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, moet u daartoe steeds de bevoegde diensten raadplegen.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

De federale overheid levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de  informatie, verstrekt op of via de website, onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de federale overheid alle mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De federale overheid levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan zij niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kunt u de betrokken dienst contacteren. Indien deze u niet bekend is kunt u zich wenden tot de beheerders van de website via het Contact Center van de FOD Economie.

Deze website kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de federale overheid geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De federale overheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van inhoudelijke controle. De federale overheid kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken met naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die de belangen van derden zou kunnen schaden.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend.

Alle informatie van de rubriek “campagnemateriaal” die kan worden gedownload ,mag vrij afgedrukt, verstrekt, verspreid en op het internet gebruikt worden, om zo bij te dragen aan de informatieverspreiding rond online fraude, op voorwaarde dat deze informatie niet commercieel wordt gebruikt. De gebruiker wordt aangeraden de teksten niet te wijzigen en die bij gebruik volledig over te nemen.

Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De federale overheid en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd zijn waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Regeling van geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze service, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). De federale overheid behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien zij dit opportuun acht.